กรรมการคณะ

dean60
ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์  บัวจีบ

คณบดี

วาระ 2559 - 2563

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

dt1 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา  เลิศฤทธิ์

รองคณบดี

วาระ 2559 - 2563

 

 dt2

 รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี  สุราฤทธิ์

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 วาระ 2559 - 2563

 

dt3-1

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง สุวรรณี  ลัภนะพรลาภ

 รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย

 วาระ 2559 - 2563

 

dt4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรางคณา  ชิดช่วงชัย

 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

 วาระ 2559 - 2563

 

dt5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ

วาระ 2559 - 2563

 

dt6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กัลยา  ยันต์พิเศษ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

วาระ 2559 - 2563

 

dt7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ชูชัย  อนันต์มานะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

วาระ 2559 - 2563

 

dt8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ บัณฑิต  จิรจริยาเวช

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

วาระ 2559 - 2563

 

dt10

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พิศลย์  เสนาวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

วาระ 2559 - 2563

 

dt11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พีรพงศ์  สันติวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

วาระ 2559 - 2563

 

dt9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

วาระ 2559 - 2563

 


 

1

ผศ.ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

รศ.ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19

อ.ทพญ. รชยา จินตวลากร

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

5

ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ

 หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

ศ.คลินิก ทพญ. วนิดา นิมมานนท์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

ผศ.ทพญ. เปรมวรา ตรีวัฒนา

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

รศ.ดร.ทพ. ชลธชา ห้านิรัติศัย

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

รศ.ทพญ. จีราภา บุณยสิงห์

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

รศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12

รศ.ดร.ทพญ. สุชยา ดำรงค์ศรี

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

รศ.ดร.ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20

รศ.ดร.ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15

ผศ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

 

14

รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุข

กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

16

อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

17

รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

18

อ.ดร.ทพญ. นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.