ประวัติคณะฯ

วีดีโอแนะนำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


ประวัติย่อ


เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยได้แยก คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงการสาธารณสุข ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทขึ้นในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในขณะนั้น และได้มีการขยายพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน จากเดิมที่คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท ถ.อังรีดูนังต์ มายังอาคารศูนย์วิจัยทางคลินิก ซึ่งเป็นอาคาร ๕ ชั้น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖ ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จึงได้ถือเอาวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นวันสถาปนาคณะฯ สืบต่อมา และในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานนาม “มหิดล” เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัย ตามพระนามาภิไธยในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย จึงเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ตัดคำว่า “พญาไท” ท้ายคำคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทออก จึงได้ใช้ชื่อว่า “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” มาจนถึงปัจจุบัน และได้มีคณบดีบริหารมาแล้ว ๙ ท่าน ท่านแรก คือ ศ.ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ โดยคณบดี ท่านปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ

 


วีดีโอ แนะนำ วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น

 


วิสัยทัศน์


คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

 


ปรัชญา


ทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อประชาชน

 


ปณิธาน


คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลมุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล

 


พันธกิจ


เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่ดำเนินการศึกษา วิจัยวิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาคมโลกภายใต้การบริหารที่ยั่งยืนและก้าวหน้า

 


ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

ป้าประสงค์ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่๒๑                                                                                    

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑.ร้อยละของนักศึกษาที่แสดงทักษะ Critical Thinking, ICT Literacy,Communication skill ในระดับดีถึงดีมาก จากการประเมิน Rubric Score

เป้าประสงค์ ๒. บัณฑิตมีสมรรถนะทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตั้งแต่ครั้งแรก  

ตัวชี้วัดหลักที่ ๓. ร้อยละของผู้ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านที่เข้าสอบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญผ่าน

เป้าประสงค์ ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดหลักที่ . ร้อยละของนักศึกษา (ทุกระดับ) ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง

ตัวชี้วัดหลักที่ ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ทุกระดับ) (ภายหลังการทำงาน ๑ ปี)

เป้าประสงค์ ๔. การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลEdPEx, AUN-QA

ตัวชี้วัดหลักที่ ๖. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง AUN-QA และเทียบเท่า

ตัวชี้วัดหลักที่ ๗. คะแนนผลการประเมิน EdPEx โดย MU

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ ๕. ความพึงพอใจของผู้ป่วย   

ตัวชี้วัดหลักที่ ๘. ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย

ป้าประสงค์ ๖. ระบบบริการที่ได้มาตรฐานสากล     

ตัวชี้วัดหลักที่ ๙. ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (ขั้นที่ ๓)           

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๐. ร้อยละการดำเนินงานตามตัวควบคุมตามเกณฑ์ ISO 27001:2005 IT (ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล)              

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๑. ร้อยละของการดำเนินงานตามตัวควบคุมตามเกณฑ์ISO/IEC 17025 : 2005 (ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล)

เป้าประสงค์ ๗. การบริการเฉพาะกลุ่ม     

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่รับบริการเฉพาะกลุ่ม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ งานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ๘. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสังคมและพาณิชย์    

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๓. จำนวนโครงการที่ขอจดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร,สิทธิบัตร            

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๔. จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน                                                     

ป้าประสงค์ ๙. อัตราการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง             

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๕. H-Index (๕ปี)

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๖. รายได้จากการ Commercialization จากองค์ความรู้ใหม่

เป้าประสงค์ ๑๐. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๗. จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๘. จำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยและขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ(ทั้งภายในและภายนอก)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ ๑๑.Operation Excellence              

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๙. จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Lean Process)     

ป้าประสงค์ ๑๒. HRM

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๐. Engagement Score        

เป้าประสงค์ ๑๓. HRD               

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP

เป้าประสงค์ ๑๔. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ ๑๕. บริหารงบประมาณและการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๓. ร้อยละของรายได้ที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายลดลงต่อปี(รวมค่าเสื่อมราคาในค่าใช้จ่าย)

 


วัฒนธรรมองค์กร


M = Mastery = เป็นนายแห่งตน
A = Altruism = มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H = Harmony = กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I = Integrity = มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D = Determination = แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
O = Originality = สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L = Leadership = ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

 


โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


structure-faculty-1 

ดาวน์โหลดโครงสร้างองค์กร

 


Facts and Figures 2013-2014


2

 

ดาวน์โหลด Facts and Figures 2015-2016

 


สัญลักษณ์ประจำคณะ - ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ


Mahidol dentis1

 


สัญลักษณ์ประจำคณะ - ดอกไม้ประจำคณะ


flower

 


ดอกบัวสุทธาสิโนบล คือ ดอกไม้ของทันตแพทย์


บัวสุทธาสิโนบล (Nymphaea capensis var zanzibarien-sis) มีดอกใหญ่สีม่วงอมน้ำเงิน หรือม่วงอมแดงที่เรียกว่า สีกุหลาบแก่ โคนเกสรเหลือง กลิ่นหอมแรง มีถิ่นกำเนิดบนเกาะ Zanzibar ประเทศแอฟริกาใต้ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาจากเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปีพ.ศ. 2444 ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ กสิน สุวตะพันธุ์ จึงตั้งชื่อบัวนี้ตามพระนามว่า “สุทธาสิโนบล” ฝรั่งเรียกว่า Royal Purple

 


สีประจำคณะ


color

Name :: Violet
Color ::
Code:: #6D2C90
RGB :: R109,G44,B144
CMYK :: C71-M100-Y0-K0

 


สีประจำคณะ


mascot

ในปี 2552 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการแสดงเอกลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสู่สาธารณชน โดยผู้ชนะการประกวดการออกแบบคือ นายภิรมย์ สุขะจินตนากาญจน์ ใช้ชื่อ Mascot ว่า Denta Dentie และเริ่มใช้ Mascot ดังกล่าว ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2552 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน