ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

Listed by Department 

ภาควิชา (Department)

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (Department of Anatomy)

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก (Department of Oral Microbiology)

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก (Department of Oral Biology)

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน (Department of Orthodontics)

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน (Department of Community Dentistry)

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก (Department of Pediatric Dentistry)

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (Department of Advanced General Dentistry)

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (Department of Prosthodontic)

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Department of Operative Dentistry and Endodontics)

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Department of Oral and Maxillofacial Pathology)

ภาควิชาเภสัชวิทยา (Department of Phamacology)

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล (Department of Oral and Maxillofacial Radiology)

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา (Department of Oral Medicine and Periodontics)

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว (Department of Masticatory Science)

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Department of Oral and Maxillofacial Surgery)

 

 

 

Listed by Academic Staff

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (Academic Staff)

 

Copyright@ 2013 Faculty of Dentistry Mahidol University