ติดต่อเรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เลขที่ 6 ถนนโยธี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ :: โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2200-7777

หมายเลขโทรศัพท์ :: สำนักงานต่างๆ 0-2200-7555

หมายเลขโทรศัพท์ :: ภาควิชาต่างๆ 0-2200-7888

 


รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลเด็ก

รถประจำทางสาย 34, 522, 12, 77, 509, 515, 18, 97, 108, 28, 542, 14, 8 และ 551 ลงที่ป้ายโรงพยาบาลเด็ก เดินมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยวซ้าย แล้วเดินตรงไปจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

 


รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดี

รถประจำทางสาย 509, 8, 44, 67
ข้อสังเกต ถ้าลงที่ป้ายองค์การเภสัชฯ ให้สังเกตที่ตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่มุมถนนพระราม 6 ตรงนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

 


รถยนต์ : มาทางถนนราชวิถีจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มาทางถนนพญาไทจนถึงศูนย์การค้าเซนจูรี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี

 


รถไฟฟ้า : ลงที่ป้ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เดินมาที่ถนนโยธี ตรงนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น B2

เบอร์โทร

หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

02-200-7777 ต่อ 1008-11

ชั้น 1

เบอร์โทร

สิรินธรทันตพิพิธ

02-200-7653

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

02-200-7788-90

สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

02-200-7663

หน่วยเวชระเบียน

02-200-7797

หน่วยเภสัชกรรม

02-200-7777 ต่อ 1015

หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

02-200-7727

M dent Shop

02-200-7631

เคาน์เตอร์ One Stop Service

02-200-7550

สำนักงานบริหารความเสี่ยง

02-200-7791, 02-200-7980

หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร

02-200-7570

ชั้น 2

เบอร์โทร

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

02-200-7799

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

02-200-7770

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ

02-200-7771

หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม

02-200-7768

หน่วยคลังผู้ป่วย

02-200-7798

ชั้น 3

เบอร์โทร

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

02-200-7772

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

02-200-7773

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

02-200-7774

ศูนย์ทันตกรรมสหสาขา

02-200-7775

ชั้น 4

เบอร์โทร

 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

02-200-7776

 คลินิกทันตกรรมเด็ก

02-200-7778

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

ศูนย์จัดการความปวดใบหน้า-ช่องปาก

และทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

02-200-7779

ชั้น 5

เบอร์โทร

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

02-200-7557

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

02-200-7575

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

02-200-7666

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

02-200-7666

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

02-2007667

ชั้น 6

เบอร์โทร

คลินิกกลาง

02-200-7676

ชั้น 7

เบอร์โทร

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

02-2007651

หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีห้องประชุม

02-200-7568

งานบริหารการศึกษา

02-200-7632

หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

02-200-7634

งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ

02-200-7644-46

งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

02-200-7695

ชั้น 8

เบอร์โทร

คลินิกเพรสทิจ (Prestige Clinic)

02-200-7878

ชั้น 9

เบอร์โทร

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

02-200-7887

ชั้น 10

เบอร์โทร

หน่วยห้องผ่าตัด

02-200-7766

หน่วยวิสัญญีวิทยา

02-200-7795

หน่วยผู้ป่วยใน

02-200-7794

ชั้น 11

เบอร์โทร

หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

02-200-7622

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์

02-200-7767

งานบริหารคลินิกและทรัพยากร

02-200-7769

งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล

02-200-7767

งานบริหารคุณภาพ

02-200-7610

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

02-200-7764-65

02-200-7777 ต่อ 1017

ชั้น 12

เบอร์โทร

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

02-200-7853-4

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

02-200-7841-2

ชั้น 13

เบอร์โทร

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

02-200-7821-2

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล

02-200-7837-8

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

02-200-7845-6

ชั้น 14

เบอร์โทร

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

02-200-7813-4

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

02-200-7809-10

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

02-200-7825-6

ชั้น 15

เบอร์โทร

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

02-200-7817-18

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

02-200-7856-8

งานสื่อสารองค์กร

02-200-7600

ชั้น 16

เบอร์โทร

สำนักงานตรวจสอบภายใน

02-200-7981

งานทรัพยากรบุคคล

02-200-7574

งานคลัง

02-200-7584

งานพัสดุ

02-200-7579

งานบริหารทั่วไป

02-200-7561

งานแผนและงบประมาณ

02-200-7595

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ชั้น G

เบอร์โทร

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

02-200-7588-90

ชั้น 2

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

02-200-7829-30

ชั้น 3

เบอร์โทร

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

02-200-7849-50

ภาควิชาเภสัชวิทยา

02-200-7833-34

งานข้อมูลและสารสนเทศ

02-200-7613

ชั้น 4

เบอร์โทร

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

02-200-7801-2

หน่วยโสตทัศนศึกษา

02-200-7605-6

ชั้น 5

เบอร์โทร

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

02-200-7805-6

 

 

map 60 th

map