หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวีดีโอแนะนำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


1. ชื่อหลักสูตร


หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
dds 10


2. ค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษา (โดยประมาณ) ประมาณ 180,000 บาท

dds 4


3. ทุนการศึกษา


• ทุนการศึกษาประจำปี ได้แก่

    o ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาทันตแพทย์ จากกองทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำนวน 5 ทุนละ 5,000 บาท

    o ทุนการศึกษาโดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา

    o ทุนศึกษาโดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    o ทุนช่วยนักศึกษาทันตแพทย์ จากกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

    o ทุนการศึกษา จากกองทุนวัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว


• ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ได้แก่

    o ทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระ-ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ เป็นทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร (ชั้นปีที่ 3-6) จำนวน 2 ทุนๆละ 40,000 บาท


• ทุนการศึกษาจากภายนอก

    o การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

    o การกู้ยืม กองทุนเพื่อการศึกษา ที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ)

    o ทุนจากบริษัท ห้างร้านและองค์กรอื่นๆ

dds 3 


4. ข้อแนะนำที่ควรพิจารณาในการเข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 6 ปี

• มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

• ควรมีความถนัดในการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการปั้น

• ควรมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์

• ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว

• ก่อนเข้าศึกษาสามารถทำสัญญาเข้ารับราชการ หรือทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน กับคณะทันตแพทยศาสตร์ของแต่ละแห่ง ตามเงื่อนไขของรัฐบาล

dds 6


5.การศึกษา


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 237 หน่วยกิต

dds-16-3-59 

dds 9


6.ลักษณะงานและความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ


ลักษณะงาน

ทันตแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย บำบัด หรือการป้องกัน โรคฟัน หรือโรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน อวัยวะในช่องปาก โรคขากรรไกร และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร รวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรม และการกระทำใดๆในการบำบัด บูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร และการทำฟันในช่องปาก

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

ทำงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน เป็นอาจารย์ทันตแพทย์ นักวิจัย ศึกษาต่อเป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง หรือเปิดคลินิกอิสระของตนเอง

dds 1

 


จัดทำหลักสูตรโดย หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ