Clinical Challenge in General Dentistry งานประชุมวิชาการ [ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Clinical Challenge in General Dentistry"
วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  

**** Download **** 

1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
2. วิทยากร
3. ใบลงทะเบียน
4. หนังสือเชิญ
5. โครงการ

 

conference 73 4

conference 73 5

conference 73 6

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • ข่าวแสดงความยินดี
  • ข่าวสอบโครงร่าง/อบรมงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
  • ข่าวที่ออกสื่อ
  • ข่าวสมัครงาน
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
«
||
»
«
||
»
«
||
»
«
||
»
«
||
»
«
||
»