ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ขอประกาศหยุดการเรียนการสอนและบริการทางทันตกรรม 1 วัน


 

เนื่องด้วย สถานการณ์ชุมนุมในขณะนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้หยุด1วัน ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศหยุดการเรียนการสอนและบริการทางทันตกรรม 1 วัน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อ หน่วยทันตกรรมฉุกเฉิน คลินิกศัลยศาสตร์ ชั้น 3 หรือ คลินิกทันตกรรมพิเศษ ชั้น 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 1 ธันวาคม 2556

 

 

 

 

 

 

ลงข่าววันที่ :: 01/12/2556 : 14.30 น.