ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม ของหน่วยการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่าย
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(ส่วนงาน)
แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างเงินงบประมาณ
แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างเงินงบประมาณ (ข้าราชการบำนาญ)

แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำเงินรายได้
แบบฟอร์มการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (ข้าราชการบำนาญ)

แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินอุดหนุน
แบบฟอร์มการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร พนักงานเงินอุดหนุน
แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มขอเบิกเงินทดรองจ่าย
แบบฟอร์มคืนเงินทดรองจ่าย
-แบบฟอร์มใบนำฝากสิ่งของ

 

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ของหน่วยการเงินและบัญชี

ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างประจำเงิน
รายได้ พ.ศ.2546
หลักเณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 2548
หลักเณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 2546
หลักเณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 2538

 

Social Network

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 


ติดต่อเรา

งานคลัง
ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์. 02200-7584
โทรศัพท์ภายใน. 7584-87